Buddyproject voor kwetsbare kinderen in Armoede

Stichting Lyvia

Stichting Lyvia biedt praktische hulp, gezelschap en ondersteuning aan mensen van jong tot oud, met en zonder beperking in Zuid-Limburg. Er wordt veel aandacht besteed aan het zoeken en screenen van studenten die bij de hulpvragers passen. In gezamenlijkheid wordt er invulling gegeven aan de ondersteuningsbehoefte. Op deze manier worden ook mantelzorger(s) ontlast en ontvangt de hulpvrager ondersteuning op maat.

Sinds 2017 richt de stichting zich ook op kwetsbare kinderen die in armoede leven, zodat deze kinderen optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien.

Aanleiding

Wie in armoede leeft, heeft daar zelden bewust voor gekozen. Armoede kan iedereen overkomen. Omdat je je baan verliest, je partner verliest, omdat je arbeidsongeschikt raakt of omdat je als kind opgroeit in een arm gezin. Deze kinderen komen ongewenst aan de zijlijn te staan. Zij raken verwikkeld in een vicieuze cirkel waar ze zonder hulp en specifieke begeleiding niet uit komen.

 

In 2017 voerde Stichting Lyvia samen Zuyd Hogeschool in opdracht van de gemeente Meerssen een enquête uit onder 1300 leerlingen van Stella Maris College in Meerssen. Gemeente Meerssen wilde hiermee kinderen in haar gemeente een stem geven in het armoedebeleid. Een van de opvallende uitkomsten van dit onderzoek was dat meer dan een kwart van de respondenten thuis stress ervaart over zijn of haar financiële situatie en dat meer dan een kwart van de respondenten behoefte heeft aan een buddy.

 

Buddyproject

Gemeente Meerssen wil een deel van de structurele extra rijksgelden voor Kinderen in Armoede inzetten om de oorzaken en gevolgen van het opgroeien in armoede aan te pakken, door buddy’s van Stichting Lyvia te koppelen aan kwetsbare kinderen in armoede. De buddy’s worden geselecteerd op basis van de volgende criteria:

 

 • Minimaal 18 jaar
 • Deelname HBO opleiding
 • Voor langere periode flexibel inzetbaar zijn
 • In bezit zijn van een VOG
 • Minimaal twee uur per week beschikbaar zijn voor de begeleiding van een leerling
 • Communicatief en sociaalvaardig
 • In staat zijn om structuur te bieden en emotioneel te ondersteunen
 • Het kunnen bieden van een luisterend oor
 • Het hebben van een aantoonbare brede maatschappelijke interesse
 • Het kunnen aantonen van het hebben van affiniteit met de leeftijdsgroep

 

De buddy volgt een door Stichting Lyvia ontwikkeld coachingsprogramma. De buddy wordt 2 uur per week ingezet voor het kind en per 4 weken vindt er een evaluatie per kind/buddy plaats van een half uur.

 

De buddy’s worden getraind met betrekking tot de volgende thema’s:

 

Huiswerkbegeleiding

De buddy’s worden ingezet om individueel met de kinderen aan de slag te gaan. Zo staat het kind centraal en kan het niet worden afgeleid door een drukke klas. De buddy brengt de persoonlijke leerbehoefte van het kind in kaart en biedt ondersteuning op maat. De ondersteuning vindt plaats bij de leerlingen thuis of op school (in overleg met de betreffende docent). Om ongewenste afhankelijkheid en daarmee gepaard gaande risico’s te voorkomen worden de buddy’s en de kinderen gematcht naar gelijk geslacht en vindt de ondersteuning plaats in een gemeenschappelijke ruimte (geen slaapkamer). De buddy’s worden ingezet om de leerlingen o.a. te ondersteunen bij het maken van schoolwerk. Dit schoolwerk kan bestaan uit het maken van huiswerk, leren voor proefwerken en het overhoren van het leerwerk en/of het helpen bij het maken van voordrachten. De buddy’s kunnen naast inhoudelijke zaken ook helpen met structureren en plannen van het schoolwerk. Hierdoor blijven de kinderen in een goed studieritme en lopen ze niet achter met hun schoolwerk.

De buddy bewaakt het leerproces en stuurt bij waar nodig. Hij of zij reflecteert gedurende het traject samen met het kind en maakt duidelijke afspraken.

 

Signaleren van onveilige thuissituaties

Om de studenten vaardig te maken in het signaleren van onveilige omstandigheden in de omgeving van het kind, wordt er gebruik gemaakt van de Meldcode (stappenplan om onveilige situaties te melden bij het juiste loket op de juiste manier). De buddy’s worden hierin gecoacht en geïnstrueerd om dit stappenplan toe te passen. Deze coaching gebeurt in overleg met de betreffende gemeentelijke loketten en voorzieningen en onder begeleiding van Stichting Lyvia. Daarnaast kunnen de buddy’s een luisterend oor bieden aan de kinderen. Stressvolle factoren waar de kinderen mee te maken hebben, kunnen met hen worden besproken. Daar waar nodig wordt informatie aan de betreffende instanties teruggekoppeld.

 

Gezond eten en bewegen

Respondenten van de enquête gaven aan het belangrijk te vinden om dagelijks gezond te kunnen eten en te kunnen bewegen. Zij zien het als een taak van de gemeente/overheid kinderen in armoede hierin te ondersteunen. Stichting Lyvia ontwikkelt een informatiefolder, die de buddy met een kind twee keer per jaar informeel kan doornemen. De rode draad in deze folder wordt het belang van gezond eten en het feit dat ongezond eten niet goedkoper hoeft te zijn dan gezond eten. Één of twee keer per jaar gezond koken door de buddy samen met het kind en of het gezin kan hierbij eveneens tot de mogelijkheden horen.

Een thema dat volgens de respondenten eveneens aandacht zou moeten krijgen is het thema bewegen. De bestaande ondersteuningsmogelijkheid via het Jeugdsportfonds Limburg kan/moet door de buddy aan de kinderen bekend gemaakt worden.

 

Sociaal netwerk vergroten en borgen en informatieverstrekking over bestaande ondersteuningsmogelijkheden

Studenten zullen naast bovengenoemde aandachtspunten ook aandacht schenken aan het begeleiden van buitenschoolse activiteiten als groepssporten/activiteiten. Nadruk hierbij zal worden gelegd op samen spelen en het hebben van respect voor elkaar. Naast de eerder genoemde ondersteuningsmogelijkheid door het Jeugdsportfonds, kan hier ook gedacht worden aan mogelijkheden via het Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld, de Participatieregeling van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, Kindervakantiewerk en BeneFits.

Studenten bespreken aan de hand van de blauwe informatiefolder ‘Heeft u weinig inkomen? Gemeente Meerssen helpt!’ de reeds bestaande ondersteuningsvormen in de Gemeente Meerssen. Daarnaast bespreken zij met de oudere kinderen het oranje Nibud-boekje: ‘Voor boven de 18’. Studenten betrekken kinderen bij de voorbereidingen van de organisatie van een gezinsactiviteit en kinderfeestje. Zij gaan samen op zoek naar (online) kortingsmogelijkheden.

 

Het organiseren van een gezinsactiviteit en een kinderfeestje.

Vaak hebben gezinnen onder de armoedegrens geen geld om betaalde (gezamenlijke) activiteiten met het gezin te ondernemen. De resultaten van de enquête laten de behoefte aan een gezamenlijke activiteit eveneens duidelijk zien. Door de buddy, wordt op kosten van de gemeente, 1 keer per jaar een uitstapje voor het betreffende gezin georganiseerd. Bij alle activiteiten kan er door de buddy’s op internet gezocht worden naar kortingen, ook in combinatie met eventuele goedkope treinkaartjes.

Daarnaast wordt aan de buddy gevraagd om voor de verjaardag van het kind een feestje te organiseren. Bij Stichting Jarige Job kan door de buddy (eventueel in samenwerking met Stichting Leergeld) een verjaardagsbox worden aangevraagd. In deze box zitten slingers, ballonnen, taartmix, traktaties voor op school, wat lekkers voor thuis en cadeautjes.

De buddy organiseert daarnaast een verjaardagsfeestje en kiest samen met het kind een activiteit. Wanneer de activiteit minder kostbaar is, kunnen er meer kinderen uitgenodigd worden en/of hoeven de ouders zelf minder tot niets meer bij te dragen. Door deze combinatie kan het kind zowel thuis met het gezin (en evt. andere familieleden) de verjaardag vieren, als ook een kinderfeestje vieren met vrienden/klasgenoten.

 

Aanmelden kind door ketenpartner

Aanmelden kan via Daniëlle Mensink van het Sociaal Team: danielle.mensink@meerssen.nl

 

Criteria:

 • Het kind is tussen 0 en 18 jaar en woonachtig in Meerssen.
 • Er is behoefte aan een buddy; het project (= bovenstaande informatie) is door de

ketenpartner besproken met de ouders/verzorgers en deze hebben toestemming gegeven

om het kind aan te melden en staan positief tegenover deelname door hun kind.

 • Er wordt geen geïndiceerde zorg verleend aan het betreffende kind.
 • De buddy is geen hulpverlener, dus géén kinderen met psychiatrische problematiek of

gedragsproblematiek aanmelden.

 • Het kind groeit op in een gezin met weinig financiële middelen; leidraad is 120% van de

bijstandsnorm, echter moet hier maatwerk geleverd worden.

 

NB: Het verjaardagsfeestje en de gezinsactiviteit mogen nadrukkelijk niet de reden van aanmelding zijn. Natuurlijk gunnen we dit alle kinderen, maar hier zijn andere mogelijkheden voor, zoals de regeling Maatschappelijke Participatie van SZMH, Stichting Leergeld en Stichting Jarige Job.

De Ruggesteun ontvangt een jaarlijkse bijdrage voor kinderen in armoede, waar zij ook uitstapjes mee organiseren.

Bestaat hier behoefte aan, kan doorverwezen worden naar deze ketenpartners.

Het gaat hier dus nadrukkelijk om de behoefte aan een buddy.

 

Aan te leveren gegevens:

 • Voor- en achternaam kind
 • Adresgegevens kind
 • Geboortedatum kind
 • School kind
 • Voor- en achternaam ouder(s)/verzorger(s)
 • Adresgegevens ouder(s)/verzorger(s) indien anders dan adresgegevens kind
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Korte situatieschets van de gezinssituatie
 • Verdere informatie die van belang is voor de buddy gelet op zijn of haar taken,

bijvoorbeeld allergieën, medicijngebruik, dyslexie, overgewicht/obesitas, wordt het kind

gepest op school enz.

 

Proces

Daniëlle stuurt de gegevens van de aangemelde kinderen door naar Stichting Lyvia.

Stichting Lyvia neemt contact op met de ouders/verzorgers om verdere afspraken te maken (bezoek/intake inplannen, de ondersteuning bespreken, welke dagdelen etc.).

 

Wanneer het maximale aantal kinderen bereikt is, zal Stichting Lyvia dit ook communiceren naar de ouders/verzorgers, plus de gemeente in kennis stellen.

Tevens koppelt Stichting Lyvia terug aan de ketenpartner of het door hun aangemelde kind wel of niet gaat deelnemen aan het Buddyproject.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *